Lịch tạm ngừng cấp điện Nha Trang, Cam Ranh ngày mai 18/4
Lịch tạm ngừng cấp điện Nha Trang, Cam Ranh ngày mai 18/4

ĐIỆN LỰC MÃ TRẠM TÊN TRẠM TỪ ĐẾN LÝ DO ĐL Cam Ranh CC430032 T.32 – (09) 07:00 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Thi công thay dây trung áp nhánh rẽ 473CRA_232 đến vị trí 232/15 (SCL23CR02), vị trí đầu nhánh rẽ thực hiện thi công hotline ĐL Cam Ranh CC430034 T.34 – (12) 07:00 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Thi công thay dây trung áp nhánh rẽ 473CRA_232 đến vị trí 232/15 (SCL23CR02), vị trí đầu nhánh rẽ thực hiện thi công hotline ĐL Cam Ranh CC43027E T.27E – (13) 07:00 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Thi công thay dây trung áp nhánh rẽ 473CRA_232 đến vị trí 232/15 (SCL23CR02), vị trí đầu nhánh rẽ thực hiện thi công hotline ĐL Cam Ranh CC53027B T.27B – (13) 07:00 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Thi công thay dây trung áp nhánh rẽ 473CRA_232 đến vị trí 232/15 (SCL23CR02), vị trí đầu nhánh rẽ thực hiện thi công hotline ĐL Cam Ranh CC53027C T.27C – (09) 07:00 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Thi công thay dây trung áp nhánh rẽ 473CRA_232 đến vị trí 232/15 (SCL23CR02), vị trí đầu nhánh rẽ thực hiện thi công hotline ĐL Diên Khánh EC530098 Trạm 98 – Diên Điền 07:00 18/04/2023 16:00 18/04/2023 Thay dây trung áp 474T2.NTR từ cột 68/11/7B đến 68/11/18B (trạm T.98) ĐL Nha Trang BC53041B Trạm T.41B -Kim Bồng-Ngọc Hiệp 07:30 18/04/2023 08:15 18/04/2023 TNĐK TBA T.41B ĐL Nha Trang BC53041P Trạm T.41P – Ngọc Hiệp 07:30 18/04/2023 12:00 18/04/2023 Thi công xử lý điểm đen trên lưới điện hạ áp T.41P ĐL Nha Trang BC53041C Trạm T.41C -ngay chắn đường sắt Hg lộ 45 08:30 18/04/2023 09:15 18/04/2023 TNĐK TBA T.41C ĐL Nha Trang BC53041E Trạm T.41E-Phường Ngọc Hiệp 09:30 18/04/2023 10:15 18/04/2023 TNĐK TBA T.41E ĐL Nha Trang BC53041M Trạm T.41M – Ngọc Hiệp 10:30 18/04/2023 11:15 18/04/2023 TNĐK TBA T.41M ĐL Nha Trang BC53041A Trạm T.41A -Chợ Mới-Trước UBan 14:00 18/04/2023 14:45 18/04/2023 TNĐK TBA T.41A ĐL Nha Trang BC53041H Trạm T.41H – Chùa Đào Viên 15:00 18/04/2023 15:45 18/04/2023 TNĐK TBA T.41H ĐL Nha Trang BC53019D Trạm T.19D – Vĩnh Hiệp 16:00 18/04/2023 16:45 18/04/2023 TNĐK TBA T.19D ĐL Cam Ranh CC43003D T.03D – (14) 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CC43007A T.07A – (09)* 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CC43007C T.07C – (09) 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CC43008A T.08A – (09) 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CC43008B T.08B – (09) 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CC43008C T.08C – (09)* 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CC43008D T.08D – (09) 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CC43008E T.08E – (9) 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CC43009A T.09 – (08) 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CC43009C T.09C – (08) 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CC43009G T. 09G – (8) 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CC43045D T.45D – (14) 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CD430204 Công Ty Cổ phần Đô Thị CRanh (Đèn đường QL1) 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CD430205 Công Ty Cổ phần Đô Thị CRanh (Đèn đường QL1) 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CD430232 Cơ sở nước đá Đỗ Như Sơn 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CD430336 0300336–|–Cty CP Cafico Viet Nam 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CD430505 T.505 Hộ KD Võ Thị Thùy Trâm 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CD430511 Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Khánh Hòa 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43). ĐL Cam Ranh CD43232B DNTN Loi Phu 16:45 18/04/2023 17:00 18/04/2023 Chuyển lưới trung áp sau công tác tháo LBS 471TC.F9_43 (đóng lại LTD 471TC.F9_43).

Related Posts