Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận căn hộ du lịch không phải đất ở